Privacyverklaring altinbasjuwelier.nl

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens met andere woorden persoonsgegevens verwerkt. altinbasjuwelier.nl acht een nette omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook nauwkeurig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

We duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring; we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; we u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; we passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; we uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. altinbasjuwelier.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-01-2023.

Gebruik van persoonsgegevens

NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuur adres
Email adres
IP-adres
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren we via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. We zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen we uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

We kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

per mail
via social media
Contactformulier en nieuwsbrief

We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
We publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

** Cookies**
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we u uitleggen waarom we cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten we op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer zo goed mogelijk werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer ze deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe ze met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan we Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten we de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. We nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren we gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u daarbij vragen om u goed te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Wanneer de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Altinbas juwelier
Kamp 28
3811AR Amersfoort
info@altinbasjuwelier.nl
KvK nr.: 67393810

altinbasjuwelier.nl is de website van Altinbasjuwelier.nl